Suffolk University Law School

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Przez ponad 100 lat Suffolk Law produkowaÅo jednych z najwybitniejszych prawników w kraju. Suffolk Law, z naciskiem na praktykÄ w Åwiecie rzeczywistym i naukÄ opartÄ na doÅwiadczeniach, jest niezrównanym miejscem do rozpoczÄcia, zbudowania i rozpoczÄcia udanej kariery i życia w prawie.


120465_suffolk1.jpgJako jedna z najwiÄkszych szkóŠprawniczych w Stanach Zjednoczonych, Suffolk Law ma rozbudowany program nauczania, który ÅÄczy silne podstawy akademickie ze specjalistycznÄ wiedzÄ w wielu specjalizacjach. Twoje wyksztaÅcenie obejmuje praktyczne programy nauczania, znane w kraju wykÅadowcy i prawników, którzy ÅÄczÄ teoriÄ z praktykÄ, przygotowujÄc studentów do pracy w XXI wieku.

Misja

Suffolk University Law School , z siedzibÄ w Bostonie, poÅwiÄca siÄ przyjmowaniu studentów ze wszystkich Årodowisk i okolicznoÅci oraz edukowaniu ich, aby stali siÄ wysoko wykwalifikowanymi i etycznymi prawnikami, którzy sÄ dobrze przygotowani do sÅużby w lokalnych spoÅecznoÅciach w caÅym kraju i na caÅym Åwiecie. Ponieważ rola prawnika ewoluowaÅa i rozszerzaÅa siÄ od zaÅożenia Suffolk w 1906 r., Law School dÄży do rozwijania u swoich studentów umiejÄtnoÅci niezbÄdnych do zaspokojenia zmieniajÄcych siÄ potrzeb zawodu w coraz bardziej zróżnicowanym, globalnym i zależnym od technologii spoÅeczeÅstwie. Jako jedna z najwiÄkszych szkóŠprawniczych w kraju, Suffolk wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, zapewniajÄc studentom podstawowÄ podstawÄ edukacji prawnej, szerokÄ gamÄ kursów i programów oraz doskonaÅe szkolenie różnorodnego i dostÄpnego wydziaÅu zajmujÄcego siÄ stypendiami i obsÅugÄ ich zawodu i spoÅecznoÅci . Celem Suffolk jest zapewnienie studentom dostÄpu do doskonaÅej edukacji prawnej, inspirowanie zaangażowania w sprawiedliwoÅÄ i zapewnienie absolwentom możliwoÅci realizacji ich aspiracji zawodowych.

120466_suffolk2.JPG

Lokalizacje