Albany Law School

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Wschód na zewnÄtrz

Nasza misja

Albany Law School ksztaÅci przyszÅych liderów i upoważnia w praktyce prawa, biznesu, interesu publicznego, a rzÄdem. ÅÄczymy klasÄ do zawodu, rzÄdu i spoÅecznoÅci poprzez uczenie siÄ na bazie doÅwiadczonych zaangażowanych stypendium i solidnÄ sieÄ absolwentów i sympatyków. Nauka w Albany Law School jest spóÅkÄ joint venture pomiÄdzy studentów i czÅonków wydziaÅu, obsÅugiwanych przez pracowników, administratorów, absolwentów i Kuratorium. Nasi uczniowie rozwijajÄ siÄ gÅÄbszego rozumienia polityki i doktryny prawnej, w szerokim zakresie kompetencji zawodowych, a także gÅÄbokiego zaangażowania na rzecz sprawiedliwoÅci i wartoÅci etycznych.

Nasza wizja

Albany Law School jest uznawana za skupionÄ na studentach spoÅecznoÅÄ uczenia siÄ, która zapewnia rygorystyczny, innowacyjny program edukacji prawniczej, który odpowiada adeptownie zmieniajÄcym siÄ potrzebom i możliwoÅciom. Law School oferuje Opportunity przygotowujÄce, które przyciÄgajÄ studentów z różnorodnych zainteresowaÅ i Årodowisk i przygotowuje absolwentów do kariery w nadzwyczajnych prawa, biznesu, interesu publicznego i rzÄdu. Prowadzona przez badaczy naukowych i nauczycieli zaangażowanych w postÄp PiS, studenci bÄdÄ rozwijaÄ umiejÄtnoÅci, wiedzy i wartoÅci, profesjonalne wsparcie i oÅowiu w globalnym spoÅeczeÅstwie. Jako absolwenci bÄdÄ one przyÅÄczyÄ siÄ do spoÅecznoÅci absolwentów kwitnÄce dedykowany do sukcesu szkoÅy prawniczej, jego uczniów, a jego misji.


albanylaw02

Plan: Szansa przygotowujÄce

Pathways Opportunity sÄ definicjami dla Law School Albany. OpierajÄc siÄ na naszej lokalizacji, niezależnoÅci i spoÅecznoÅci, stworzyliÅmy Opportunity Pathways, aby inspirowaÄ, wspieraÄ i zapewniaÄ kierunek naszym studentom, gdy badajÄ i realizujÄ merytoryczne obszary zidentyfikowane w badaniach rynkowych tak, jak sÄ już dostÄpne z możliwoÅciami kariery. Te Åcieżki obejmujÄ rynki biznesowe, podatkowe i finansowe; Cywilnej i przestÄpczej; RzÄd, polityka i sÅużba publiczna; zdrowie; Innowacji i przedsiÄbiorczoÅci; I interes publiczny. Szansy Opportunity Path ksztaÅtujÄ nasze programy edukacyjne i mentorskie, pomagajÄ nam w identyfikacji strategicznych partnerstw i osiÄgajÄ kulminacyjne szlaki zawodowe ÅÄczÄce studentów z pracodawcami i doradcami przez caÅe życie.

PrzygotowujÄce Szansa zdefiniowaÄ obszary wyróżnieniem i wyznaczaÄ kierunek dla kandydatów, studentów i absolwentów.

Åcieżki MożliwoÅci sÄ nastÄpujÄce:

  • Biznes, podatkowe i rynków finansowych;
  • Advocacy cywilnych i karnych;
  • RzÄd, Polityka i Åwiadczenia usÅug publicznych;
  • Zdrowie;
  • Innowacje i przedsiÄbiorczoÅÄ;
  • i Public Interest Law.

Opportunity Pathways informujÄ o programach edukacyjnych i mentorskich oraz do osiÄgniÄcia profesjonalnych dróg, które ÅÄczÄ studentów z pracodawcami i mentorami życiowymi.

Rozwój zawodowy studentów leży u podstaw każdego Path Opportunity. Po rekrutacji uczniów ze Årodowisk dobrze przystosowanych do sukcesu na Åcieżkach edukacyjnych, SzkoÅa Podstawowa zapewnia studentom bogatÄ ofertÄ programowÄ, możliwoÅci w zakresie oceny klinicznej i terenowej, doradców na poziomie wydziaÅu, starszych mentorów, grup powinowactwa rówieÅniczego oraz szkolenia zawodowego, zgodnego z każdÄ ÅcieżkÄ Opportunity Pathway. Nasza Klinika i SprawiedliwoÅÄ Center, rzÄd Law Center, Instytut regulacji rynku finansowego, Centrum doskonaÅoÅci w nauczaniu prawa, a nasza bogata sieÄ absolwentów i sympatyków wszystkich przyczyni siÄ do rozwoju zawodowego i możliwoÅci przyznanej każdemu studentowi Albany Law School. Każda Åcieżka zawiera wiele istotnych Åcieżek prawnych lub stÄżeÅ, które bÄdÄ dostÄpne dla wszystkich uczniów. Na przykÅad student może braÄ udziaÅ w kursach prawa miÄdzynarodowego podczas realizacji któregokolwiek z Pathways.

JednÄ z miar sukcesu szkoÅy prawniczej jest jego zdolnoÅÄ do umieszczenia uczniów w wybranych dziedzinach po ukoÅczeniu studiów. Albany Law School zobowiÄzuje siÄ do korzystania z jego przygotowujÄce okazjÄ do optymalizacji przewagi konkurencyjnej naszych absolwentów i przygotowanie do uzyskania zatrudnienia w wybranych dziedzinach. BÄdziemy pracowaÄ z każdym uczniem, aby zmaksymalizowaÄ szansÄ na pożÄdanym miejscu docelowym kariery i sukcesu zawodowego i osobistego.

W drogami okreÅlonymi w tym planie nie sÄ staÅe lub statyczne. Åcieżki bÄdÄ oceniane corocznie i modyfikowany lub wymieniÄ w razie potrzeby, aby zapewniÄ ich dostarczenie naszym studentom najbardziej rygorystycznego i skutecznego programu akademickiego, i umieszczenie naszych absolwentów w najlepszej pozycji, aby odnieÅÄ sukces po szkole prawniczej w Åwietle obecnych realiów zawodu i rynku pracy.

Lokalizacje

Albany

Address
80 New Scotland Avenue
12208-3494 Albany, Nowy Jork, Stany Zjednoczone