Sustainability College Bruges

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Szkolnictwo na rzecz zrównoważonego rozwoju Brugia (SCB) to prywatna instytucja oferujÄca ksztaÅcenie ustawiczne, badania naukowe, usÅugi doradcze i poÅrednictwo dla obywateli na caÅym Åwiecie - w kwestiach zwiÄzanych ze Årodowiskiem, energiÄ, zmianami klimatycznymi i bezpieczeÅstwem zdrowia.

DziaÅania SCB sÄ inspirowane i kierowane przez cele zrównoważonego rozwoju ONZ z roku 2015 oraz europejskie dziaÅanie na rzecz zrównoważonego rozwoju z 2016 r.

SCB skÅada siÄ z Centrum Continuing Education, Centrum BadaÅ, Centrum Mediacji i Rozstrzygania Sporów, a także Centrum Doradztwa.

Jest wspierany przez duÅ¼Ä grupÄ stypendystów SCB, MiÄdzynarodowej Rady Doradczej i PrzyjacióŠSCB.

Bruges 1

KsztaÅcenia Ustawicznego

Centrum Szkolnictwa Wyższego (SCB) organizuje ksztaÅcenie ustawiczne (programy, konferencje, seminaria, prezentacje), które sÄ "zorientowane na problem", "popyt", "naukowo oparty" i "innowacyjny dydaktycznie". Ma to przede wszystkim charakter interdyscyplinarny, ze szczególnym uwzglÄdnieniem aspektów nauk spoÅecznych i humanistycznych. Tam, gdzie to konieczne i stosowne, uwzglÄdniono nauki przyrodnicze i biomedyczne. Celem jest celowanie.

DziaÅalnoÅÄ SCB CCE nie prowadzi do uzyskania tytuÅu licencjata, magistra czy doktora. Uczestnictwo i ocena sÄ nagradzane certyfikatem SCB CCE (uczestnictwa, uczestnictwa, oceny).

Centrum Badawcze SCB

Centrum Badawcze SCB przeprowadza (inter) badania dyscyplinarne dotyczÄce kwestii zwiÄzanych ze Årodowiskiem, energiÄ, zmianami klimatycznymi i bezpieczeÅstwem zdrowia. Dokonuje siÄ tego z inicjatywy stypendystów SCB i / lub na żÄdanie stron publicznych lub prywatnych.

Przeprowadzone badania sÄ prezentowane na imprezach SCB, seminariach lub konferencjach, a także publikowane w dokumentach SCB.

Bruges

Mediacja

Centrum Rozwoju Sporów i Rozstrzygania Sporów (CMDR) Centrum SCB ma promowaÄ mediacjÄ i inne alternatywne metody rozwiÄzywania sporów (ADR) w kwestiach zwiÄzanych ze Årodowiskiem, energiÄ, zmianami klimatycznymi i bezpieczeÅstwem zdrowia. Obejmuje dziaÅania Flamandzkiego Stowarzyszenia Orientacji i PoÅrednictwa w Kompleksowych Projekty Inwestycyjne, ustanowione w 2010 roku przez Kurt Deketelaere i Dirk Henckens, i jest otwarte na europejski i miÄdzynarodowy rozwój ADR.

Serwis doradczy

Centrum doradcze SCB oferuje rzetelne i multidyscyplinarne doradztwo dla rzÄdów (lokalnych, krajowych, europejskich, miÄdzynarodowych), organizacji non profit zajmujÄcych siÄ kwestiami Årodowiskowymi, energetycznymi, klimatycznymi oraz kwestiami zdrowia i bezpieczeÅstwa. Dokonuje siÄ to w sposób naukowy i bezstronny. SCB CAS dziaÅa również jako doradca "drugiej opinii" dla firm prawa i doradztwa.

SCB Vision i misja

WizjÄ SCB jest "Inwestowanie w wiedzÄ na rzecz zrównoważonej przyszÅoÅci".

MisjÄ SCB jest:

  • DzielÄc siÄ naszÄ pasjÄ do spraw Årodowiska, klimatu, energii, bezpieczeÅstwa i higieny pracy,
  • Oferowanie ksztaÅcenia ustawicznego opartego na treÅci zamiast ksztaÅcenia opartego na formatach,
  • BÄdÄc elastycznym, elastycznym i przewidywalnym do ciÄgle zmieniajÄcego siÄ otoczenia regulacyjnego,
  • Przeprowadzanie interdyscyplinarnych badaÅ z zakresu nauk spoÅecznych i humanistycznych, z udziaÅem wszystkich zainteresowanych stron,
  • Dostarczanie kompetentnych i dostosowanych usÅug doradczych, mediacji i rozstrzygania sporów,
  • OpierajÄc siÄ na "sieciowym wyszukiwaniu", przynoszÄc Åwiatowych wiodÄcych ekspertów w sektorze zysków, non profit, rzÄdowych i akademickich tym, którzy nie majÄ czasu lub możliwoÅci studiowania lub angażowania siÄ za granicÄ,
  • ByÄ globalnym i umożliwiajÄcym dostÄp do edukacji i badaÅ, niezależnie od lokalizacji i strefy czasowej,
  • DÄżenie do doskonaÅoÅci we wszystkich dziaÅaniach zostaÅo opracowane przy wsparciu grupy Åwiatowej klasy zaangażowanych i kompetentnych wspóÅpracowników.
Bruges

Lokalizacje

Brugia

Address
Potterierei 4 8000 Bruges (Belgium)
Brugia, Flandria, Belgia

Programy

Ta szkoła oferuje również: