Magister prawa międzynarodowego

Informacje ogólne

Opis programu

Program LLM International Law jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwijać specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego.

Ten program daje możliwość rozwinięcia dogłębnego zrozumienia prawa w odniesieniu do kluczowych międzynarodowych tematów. Zachęca się was do rozważenia roli prawa w sprawach międzynarodowych i do krytycznego zrozumienia, w jaki sposób prawo wpływa na wszystkie aspekty działalności międzynarodowej, od handlu i ścigania przestępstw, po użycie siły w stosunkach międzynarodowych, prawa człowieka i ochronę środowisko.

Będziesz miał okazję przyjrzeć się roli i relacjom międzynarodowych organizacji i instytucji, takich jak ONZ, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i UE. Treść programu jest informowana o najnowszych debatach i zmianach w prawie międzynarodowym i ma na celu zaangażowanie studentów w rzeczywiste przypadki i dylematy.

W ramach twojego badania wymagana jest znaczna rozprawa, która ma na celu poszerzenie twoich umiejętności badawczych, gdy podejmiesz szczegółowe dochodzenie w wybranej przez siebie dziedzinie.

Jak się uczyć

Program jest realizowany przez dwugodzinne seminaria, raz w tygodniu, w każdym module. Na każde seminarium wymagane jest obszerne przygotowanie i oczekuje się szerokiego czytania.

Studia na studiach podyplomowych obejmują znaczną część niezależnych studiów, badających materiały z wykładów i seminariów. Jako ogólny przewodnik, na każdą godzinę na zajęciach studenci mają spędzić dwie-trzy godziny w niezależnym badaniu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z kierownikiem programu.

Jak się oceniasz

Wszystkie moduły są oceniane na podstawie pisemnych przydziałów. Istnieje również wymóg napisania zasadniczej rozprawy. Nie ma egzaminów pisemnych ani ustnych.

Opinia oceny

Polityka University of Lincoln dotycząca opinii zwrotnych ma na celu zapewnienie, że pracownicy naukowi niezwłocznie zwrócą ci wyniki w trakcie kursu - zwykle w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Wymagania wstępne

  • Minimum 2,2 stopnia wyróżnienia ze znaczącą treścią prawa.
  • Studenci zagraniczni będą wymagać języka angielskiego w IELTS 6.5 z nie mniej niż 6,0 w każdym elemencie lub równoważnym. http://www.lincoln.ac.uk/englishrequirements

Moduły

Rozprawa (prawo międzynarodowe) (rdzeń)

Moduł dysertacji składa się z dwóch elementów:

1. Metody badawcze (20%)

Element metod badawczych modułu rozprawy składa się w sumie z czterech warsztatów szkoleniowych z zakresu badań (4 x 3 godziny), z których dwa odbywają się w semestrze jesiennym, a dwa w okresie wiosennym. Studenci są oceniani na podstawie propozycji rozprawy.

2. Rozprawa (80%)

Sama praca doktorska daje uczniowi możliwość podjęcia znacznej części pracy naukowej na temat wybranej dziedziny prawa międzynarodowego (publicznego lub prywatnego prawa międzynarodowego lub międzynarodowych aspektów prawnych prawa i zarządzania UE). W rozprawie studenci mogą rozwijać pomysły spotykane w nauczanych modułach lub w innych kwestiach związanych z prawem międzynarodowym.

Wypełniona rozprawa powinna być oryginalnym i niezależnym dziełem. Powinien on, w kontekście istniejącej wiedzy, wykazywać dogłębne zrozumienie, krytyczną analizę i oryginalne myślenie, a także ogólne umiejętności akademickie i komunikacyjne. Podjęcie niezbędnych badań i napisanie rozprawy może zapewnić możliwości akademickie do zastosowania umiejętności badawczych i technik prezentacji opracowanych w trakcie programu.

Prawo rynku wewnętrznego UE (opcja)

Moduł ten ma na celu wprowadzenie podstawowych zasad prawa i polityki w zakresie swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Bieżące zmiany ustawodawstwa i orzecznictwa dotyczące swobodnego przepływu towarów, osób i usług w Unii Europejskiej będą z kolei oceniane; podobnie jak ograniczenia integracji. W module tym zostaną również przeanalizowane najnowsze zmiany legislacyjne i zmieniająca się koncepcja obywatelstwa Unii, polegająca na krytycznej analizie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podstawowe zasady prawne prawa międzynarodowego (rdzeń)

Celem tego modułu jest zapoznanie studentów z dynamiczną dziedziną prawa, która ma współczesne znaczenie w szybko zmieniającym się porządku świata. Badając teoretyczne i praktyczne zastosowania prawa międzynarodowego zarówno w kontekście pokojowym, jak i niepokojowym, moduł służy jako wprowadzenie do kluczowych zasad prawa międzynarodowego i stanowi podstawę dla innych modułów dla studentów biorących tytuł Master of Laws (LLM) International Law. Moduł ma również na celu umożliwienie studentom krytycznego zrozumienia wpływu i działania tego obszaru prawa poprzez zapewnienie możliwości zastosowania tego, czego się nauczyli, do aktualnych tematów.

Międzynarodowe prawo handlowe (opcja)

Moduł ten koncentruje się na dwóch transakcjach o kluczowym znaczeniu dla międzynarodowej sprzedaży towarów - umowach sprzedaży towarów i umowach przewozu. W odniesieniu do sprzedaży towarów rozważa umowy regulowane przez angielskie prawo sprzedaży towarów, Ustawę o sprzedaży towarów z 1979 r. („SGA”) lub Konwencję ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. („CISG” ). W związku z przewozem uwzględnia różne rodzaje umów przewozu, problemy z przewozem towarów drogą morską oraz sposoby płatności.

Międzynarodowy ład korporacyjny (opcja)

Celem tego modułu jest umożliwienie uczniom pogłębienia wiedzy teoretycznej, prawnej, praktycznej i etycznej dotyczącej ładu korporacyjnego i jego wpływu na strukturę zarządzania w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Zbada on relacje istniejące między dyrektorami, akcjonariuszami, zarządem, samą spółką oraz innymi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Studenci będą mieli szansę rozwinąć solidne zrozumienie koncepcji ładu korporacyjnego i podstawowych zasad leżących u podstaw wdrożenia brytyjskich i międzynarodowych kodeksów ładu korporacyjnego.

Międzynarodowy wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (opcja)

Celem tego modułu jest zapewnienie studentom możliwości krytycznego zrozumienia idei międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Moduł ma na celu zajęcie się kluczowymi zagadnieniami i koncepcjami oraz politykami stanowiącymi podstawę egzekwowania międzynarodowego prawa karnego, z uwzględnieniem otoczenia prawnego i politycznego, w którym działają międzynarodowe sądy karne i trybunały. Głównym celem kursu będą zbrodnie międzynarodowe, które wchodzą w zakres jurysdykcji obecnych międzynarodowych sądów i trybunałów - czyli zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo i tortury - oraz analiza, czy instytucje te są skuteczne w dążeniu do sprawiedliwości i pokój w systemie międzynarodowym.

Międzynarodowe rozstrzyganie sporów (opcja)

Celem modułu jest umożliwienie uczniom zrozumienia teoretycznych i praktycznych problemów współczesnego rozwiązywania sporów oraz decyzji taktycznych podejmowanych przez strony lub potencjalne partie, w szczególności strony komercyjne, zaangażowanych w spory lub rozważających spory wynikłe z pracy transakcyjnej. Podczas rozpatrywania sporów sądowych (Spory sądowe) moduł będzie koncentrował się głównie na ADR (Alternative Dispute Resolution), w szczególności skuteczności negocjacji, mediacji i arbitrażu.

Międzynarodowe prawo gospodarcze i inwestycyjne (podstawowe)

Celem tego modułu jest umożliwienie studentom rozwoju krytycznego zrozumienia podstawowych ram prawnych, które stanowią podstawę funkcjonowania międzynarodowej gospodarki i międzynarodowych inwestycji. Jako tacy studenci mają szansę przeanalizować architekturę prawną związaną ze Światową Organizacją Handlu (WTO), Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), a także międzynarodowymi inwestycjami zagranicznymi i wielonarodowymi korporacjami. Moduł ma zatem na celu zapewnienie szerokiego fundamentu dla krytycznego rozumienia przez studentów międzynarodowej gospodarki oraz sposobów, w jakie międzynarodowe prawo gospodarcze i inwestycyjne może wpływać na kraje rozwijające się, prawa człowieka i środowisko.

Międzynarodowe prawo ochrony środowiska (opcja)

Moduł ten analizuje rozwój i działanie międzynarodowego prawa ochrony środowiska, biorąc pod uwagę w szczególności historyczny rozwój prawa, opracowanie wielostronnych systemów środowiskowych i rosnącą uwagę sędziów w zakresie ochrony środowiska. Moduł uwzględni także kwestię odpowiedzialności i odpowiedzialności za szkody spowodowane degradacją środowiska, gdy jest ona rozwiązywana na poziomie międzynarodowym.

Międzynarodowe prawa człowieka (podstawowe)

Celem tego modułu jest zapewnienie studentom możliwości krytycznego zrozumienia międzynarodowych praw człowieka oraz sposobu, w jaki koncepcja takich praw jest wykorzystywana do promowania poszanowania pewnych standardów i ochrony praw jednostek. Moduł obejmie rozważenie roli organizacji międzynarodowych (takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych); mechanizmy regionalne (takie jak Europejska konwencja praw człowieka); oraz egzekwowanie międzynarodowych standardów na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym.

Międzynarodowe prawo bezpieczeństwa i obrony (opcja)

Moduł ten ma na celu zbadanie teoretycznych i praktycznych zastosowań prawa międzynarodowego w kontekście bezpieczeństwa i obrony. Ma również na celu umożliwienie studentom specjalizacji w jus ad bellum / wykorzystanie areny sił i skupienie się na odpowiedzi prawa międzynarodowego na nowe wydarzenia międzynarodowe, takie jak nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i znaczenie odbudowy po zakończeniu konfliktu. Moduł daje możliwość krytycznego zrozumienia wpływu i działania tego obszaru prawa oraz zastosowania tego, czego się nauczyli, do współczesnych studiów przypadków i tematów tematycznych.

Prawo prywatne międzynarodowe (opcja)

Niniejszy moduł analizuje zastosowanie przepisów prawa prywatnego w sprawach o wymiarze międzynarodowym. Ma na celu umożliwienie studentom analizowania teoretycznych i praktycznych zastosowań prawa prywatnego międzynarodowego oraz zapewnia możliwość krytycznego zrozumienia przedmiotu, którego zakres wykracza poza prawo angielskie i UE do krajowych systemów prawnych na całym świecie. W szczególności moduł skupi się na funkcjonowaniu prawa prywatnego międzynarodowego w sprawach dotyczących zobowiązań umownych i sporów handlowych.

UE jako światowy aktor: prawo UE w zakresie stosunków zewnętrznych (opcja)

Moduł ten ma na celu zapewnienie uczniom możliwości zapoznania się z międzynarodową rolą Unii Europejskiej (UE) i jej globalną obecnością w coraz większej liczbie obszarów poza regulacją handlu zagranicznego. Moduł oferuje krytyczną i kontekstualną analizę roli UE jako podmiotu globalnego, który dzieli się na dwie główne części: konstytucyjne aspekty prawa UE w zakresie stosunków zewnętrznych oraz merytoryczne aspekty prawa UE w zakresie stosunków zewnętrznych.

Moduł obejmuje następujące obszary polityki: wspólną politykę handlową UE (CCP), europejską politykę sąsiedztwa (EPS), partnerstwo euro-śródziemnomorskie (EUROMED), rolę UE w globalnych działaniach humanitarnych i rozwojowych oraz wspólną politykę zagraniczną i europejską. Polityka bezpieczeństwa (WPZiB).

Prawo i polityka Światowej Organizacji Handlu (Opcja)

Niniejszy moduł ma na celu wprowadzenie zakresu, zasad prawnych, polityki i praktyki Światowej Organizacji Handlu (WTO); zbadanie pozycji WTO i regulacji handlu międzynarodowego w jej kontekście gospodarczym, historycznym, politycznym i społecznym; oraz rozważenie konstytucyjnych ustaleń GATT i WTO oraz tego, jak z czasem rozwinęły się jego systemy rozstrzygania sporów. Zostanie omówiona rola regionalnych bloków handlowych, takich jak UE, w kontekście handlu międzynarodowego i WTO.

Kariera

Kariera i rozwój osobisty

Kursy LLM w Lincoln Law School mają na celu umożliwienie uczniom rozwinięcia solidnej podstawy pod względem wiedzy i umiejętności do kontynuowania lub dalszego rozwoju kariery zawodowej, bez względu na to, czy są w praktyce prawnej, pracują w biznesie lub przemyśle, pracują dla organizacje rządowe lub międzynarodowe, dla organizacji pozarządowych lub środowisk akademickich.

W przypadku osób odbywających karierę prawniczą, rośnie zapotrzebowanie na prawników posiadających niezbędną wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa handlowego w zakresie świadczenia usług klientom zarówno w zakresie transakcji, jak i sporów sądowych. Dotyczy to w szczególności firm prawniczych prowadzących działalność na rzecz międzynarodowych korporacji i przedsiębiorstw prowadzących transakcje i / lub spory w ramach wielu jurysdykcji.

Podobnie, nasze programy LLM mają na celu wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę i umiejętności, które są wymagane do prowadzenia ponadnarodowych prac w biznesie i przemyśle. Zrozumienie zagadnień prawnych w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego, międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego prawa inwestycyjnego, ma na celu przede wszystkim stworzenie podstaw dla osób poszukujących pracy w firmach, które inwestują i działają w wielu różnych jurysdykcjach lub które mają silną pozycję. relacje handlowe z inwestorami lub klientami w innych krajach.

Wiele rządowych i międzynarodowych organizacji, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, wymaga specjalistycznej wiedzy osób posiadających doświadczenie w zakresie prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa gospodarczego. The Law School w Lincoln ma silną grupę prawników o szerokim spektrum ekspertyz w różnych aspektach prawa międzynarodowego i ma na celu stworzenie idealnego pola treningowego, z którego mogą rozwijać się prawnicy poszukujący tego rodzaju kariery.

Szkoła prawnicza może również zapewnić szczególnie silną podstawę każdemu studentowi, który rozwija się lub chce rozwijać karierę w jednej z wielu organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Wynika to ze szczególnej wiedzy specjalistycznej członków szkoły w zakresie międzynarodowego prawa praw człowieka, międzynarodowego prawa ochrony środowiska i ogólnie międzynarodowych problemów prawnych.

Wreszcie, dla tych studentów, którzy szukają kariery w środowisku akademickim, oferowane przez nas programy LLM dają możliwość stworzenia naturalnego podłoża dla każdego, kto chce studiować dla MPhil lub Ph.D.

Niezależnie od tego, jaką ścieżkę kariery prowadzisz, Lincoln Law School w połączeniu z usługą doradztwa zawodowego na University of Lincoln są do Twojej dyspozycji, aby zmaksymalizować Twój potencjał i dążyć do tego, abyś był najlepiej przygotowany do osiągnięcia swoich celów. .

Opłaty

Inne koszta

Dla każdego kursu może się okazać, że są dodatkowe koszty. Może to dotyczyć konkretnej odzieży, materiałów lub wyposażenia, które są wymagane. Niektóre kursy zapewniają możliwość podjęcia pracy w terenie lub wycieczek terenowych. Tam, gdzie są one obowiązkowe, koszt dojazdu i zakwaterowania pokryje uniwersytet, a więc jest wliczony w opłatę. Tam, gdzie są one opcjonalne, zwykle będziesz musiał zapłacić własny transport, zakwaterowanie i ogólne koszty utrzymania.

Jeśli chodzi o podręczniki, Uniwersytet zapewnia uczniom, którzy zapisują się na obszerną listę lektur i przekonasz się, że nasza obszerna biblioteka zawiera zarówno materialne, jak i wirtualne wersje podstawowych tekstów, które musisz przeczytać. Jednak możesz zdecydować się na zakup niektórych z nich dla siebie i będziesz odpowiedzialny za te koszty.

Czesne

* Rok akademicki od września do lipca

** Z zastrzeżeniem kwalifikowalności

Pożyczki

Nowy system podyplomowych pożyczek na kursy magisterskie zostanie wprowadzony w Wielkiej Brytanii, począwszy od roku akademickiego 2016-17. Zgodnie z nowym programem, osoby fizyczne będą mogły pożyczyć do 10 000 funtów w celu ukończenia kwalifikującego się studia magisterskiego podyplomowego.

Pożyczki podyplomowe

Osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o pożyczkę do 10 000 funtów, aby uzyskać kwalifikacje podyplomowe magistra.

Dni ukończenia studiów podyplomowych

  • Środa, 18 października 2017 r
  • Środa, 21 lutego 2018 r
  • Sobota, 7 kwietnia 2018 r
  • Środa, 6 czerwca 2018 r
  • Środa, 4 lipca 2018 r

Stypendia

Jako student studiów podyplomowych, możesz być uprawniony do stypendiów oprócz wymienionych powyżej.

Wytyczne dotyczące opłat za studia podyplomowe w niepełnym wymiarze godzin

Aby ukończyć standardowy program Master's Taught, musisz ukończyć 180 punktów kredytowych.

Studenci studiujący w pełnym wymiarze godzin otrzymają pełną fakturę za program w momencie pierwszej rejestracji.

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych, czesne są opłacane z każdego zapisanego punktu kredytowego. Aby obliczyć opłaty za niepełny etat, należy pomnożyć opłatę za niepełny wymiar czasu w każdym punkcie kredytu przez liczbę punktów, które zamierzasz sfinalizować w tym roku akademickim. Zazwyczaj jest to od 60 do 90 punktów kredytowych rocznie.

Na przykład, jeśli opłata za punkt kredytowy dla twojego programu wynosi 38 £, a Ty zapiszesz 60 punktów, opłata za czesne w tym roku akademickim wyniesie 2280 £.

Informacje zawarte na tej stronie są poprawne od 24 października 2017 r. Najbardziej aktualne informacje o kursie można znaleźć na stronie https://www.lincoln.ac.uk/home/course/intlawml/

Ostatnia aktualizacja Maj 2019

Informacje o uczelni

Since being opened by Queen Elizabeth II in 1996, the University of Lincoln has invested more than £300 million in its buildings and facilities.

Since being opened by Queen Elizabeth II in 1996, the University of Lincoln has invested more than £300 million in its buildings and facilities. Pokaż mniej